Loading...

RTI

Shri Manubhai Tervadiya

Administrative Office

Gujarat Pavitra Yatradham Vikas Board,
Block 6, 2ND floor, DOC Jivraj Mehta Bhavan Gandhinagar

+91 79 23252459, 232524687
+91 79 23256775
gpyvb@yahoo.co.in

Shri Bhaveshbhai Patel

Accounts officer

Gujarat Pavitra Yatradham Vikas Board,
Block 6, 2ND floor, DOC Jivraj Mehta Bhavan Gandhinagar

+91 79 23252459, 232524687
+91 79 23256775
gpyvb@yahoo.co.in